PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Aprogramma

RVT metodiskās dienas aprakstu skatīt šeit.

 

PIKC „Rīgas Valsts Tehnikums” Pedagogu izstrādātie metodiskie darbi 2017./2018. mācību gads skatīt šeit.

1.LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS METODISKĀ KOMISIJA

M.Glazjeva. Mācību materiāls - Latviešu valoda, Literatūra.

3 Prezentācijas, pārbaudes darbi literatūrā, tests pašpārbaudei, 2patstāvīgie darbi, 5 pārbaudes darbi latviešu valodā.

Elektroniskie materiāli: 3 PowerPoint prezentācijas, 13 Word faili

2.MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

E.Kazakeviča. Mācību materiāls –Statistiska.

Elektroniskie materiāli: 2 PowerPoint prezentācijas, 1PDF fails

G.Ķere. Mācību materiāls – Matemātika.

Pārbaudes darbi matemātikā (ieskaites, patstāvīgie darbi) -nevienādību sistēmas, logaritmiskā funkcija, algebriskas izteiksmes

Elektroniskie materiāli:1PDF fails

3.KOMERCZINĪBU UN EKONOMIKAS PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

B.Purlica. 2 Metodiskie materiāli - Darba un saistību tiesības, Retorika un prezentācijas.

2 Brošūras: 6 Prezentācijas, 7 Praktiskie darbi, 6 Patstāvīgie darbi, 3 Pārbaudes darbi, 1 Kontroldarbs.

  1. Metodiskie materiāli – Darba aizsardzības apmācības moduļi (5 moduļi).

2 Brošūras: 6 Prezentācijas, 7 Praktiskie darbi, 3 Pārbaudes darbi, 11 Kontroldarbi, 5 Zināšanu pārbaudes darbi.

L.Šēra. Metodiskie materiāli - Vadībzinības

Elektroniskie materiāli: PowerPoint prezentācija

E.Blūma. Metodiskie materiāli – Datorizētā lietvedība, Dokumentu pārvaldība

Elektroniskie materiāli: 6 PowerPoint prezentācijas, 1PDF fails - Pārbaudes darbs.

4.VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU METODISKĀ KOMISIJA

I.Tiona. Metodiskie materiāli - Kulturoloģija, 3 patstāvīgie darbi

Elektroniskais materiāli: 4 PowerPoint prezentācijas, 4 Word faili

5.DZELZCEĻA NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

J.Griņevska. Konkursa materiāli - Kustības vadība

Elektroniskie materiāli: Word fails

I.Grīvāne. Lietišķā mehānika- Uzdevums

Elektroniskie materiāli: Word fails

6.TEHNISKO PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

A.Žebers. Mācību līdzekļi – Auto uzbūve un remonts, Lietišķā matemātika

7 brošūras.

Elektroniskie materiāli: 24 Word faili

1.LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS METODISKĀ KOMISIJA

Darba lapas. Pārbaudes darbi, Tekstveides uzdevumi. Prezentācijas. Brošūra.

Elektroniskie materiāli.

2.MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

I.Jāvalde. Mācību materiāli - Matemātika, Ģeometrija.

Pārbaudes darbi. Uzdevumi. Brošūra.

E.Kazakēviča. Metodiskie materiāli- Matemātika.

Elektroniskie materiāli

G.Ķere Mācību materiāli – Matemātika

Pārbaudes darbi. Patstāvīgie darbi. Prezentācijas.

Elektroniskie materiāli

A.Žigalova (Balvi) Mācību vides MOODLE izmantošana, kā inovatīva pieeja matemātikas mācīšanā.

Elektroniskie materiāli.

3.SVEŠVALODU METODISKĀ KOMISIJA

G.Gluhova. Mācību materiāli – Krievu valoda

Elektroniskie materiāli

M.Lagzdiņa. Mācību materiāli – Angļu valoda.

Vingrinājumi. Elektroniskie materiāli.

N.Ņižibicka Mācību materiāli - Profesionālā angļu valoda

Pārbaudes darbi. Elektroniskie materiāli.

L.Preisa. Mācību materiāli - Krievu valoda.

Materiālu komplekti. Pašpārbaudes darbi. Elektroniskie materiāli.

3.KOMERCZINĪBU UN EKONOMIKAS PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

B.Bržeska. Metodiskie materiāli – Ekonomika.

Prezentācijas. Elektroniskie materiāli.

I.Dobele. Uzdevumu krājums „Grāmatvedības pamati”:

Paškontroles jautājumi un testi. Pielikumi.

K.Freimane. Mācību materiāli – Loģistika.

Prezentācijas. Elektroniskie materiāli.

K.Paipala. Mācību materiāli – Projektu vadīšana.

Prezentācijas. Elektroniskie materiāli.

N.Paramonova. Metodiskie materiāli – Darba burtnīca „Praktiskās mācības profesijā: finanšu grāmatvedībā”.

Brošūra – Praktiskie darbi un uzdevumi

L.Surska. Metodiskie materiāli – Ekonomika.

Elektroniskie materiāli.

L.Umbraško. Metodiskie materiāli – Kravas pārvadājumu organizēšana ar autotransporta līdzekli.

Teorija. Prezentācijas. Praktiskie darbi. Brošūra.

A.Zavadskis. Mācību materiāli – Ekonomika.

Pārbaudes darbi. Aprēķini. Elektroniskie materiāli.

E.Blūma. Metodiskie materiāli – Dokumentu pārvaldība.

Teorija. Prezentācijas. Praktiskie darbi. Brošūra. Elektroniskie materiāli.

4.VĒSTURES UN SOCIĀLO ZINĪBU METODISKĀ KOMISIJA

Z.Kriķe, A.Lilienfelde. Metodiskie materiāli – Pedagoģiskās profesionālās meistarības pilnveidošanās „A” programmas kursi - Mūsdienīgas mācību vides veidošanas priekšnosacījumi. Brošūra.

E.Barkāne. Mācību materiāli.

Pārbaudes darbi. Elektroniskie materiāli.

5.DATORZINĪBU UN INFORMĀTIKAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

T.Grafova. Mācību materiāli - Adobe PhotoShop.

Darba uzdevumi. Prezentācijas .Brošūra. Elektroniskie materiāli.

I.Demčenko, O.Sabanska. Norādījumi mācību darbu noformēšanai izglītības programmām „Programmēšana”, „Datorsistēmas”.

Elektroniskie materiāli.

J.Matvejeva. Metodiskie materiāli - Datu bāzes.

Teorētisko un praktisko zināšanas pārbaudes darbi. Elektroniskie materiāli.

6.ĶĪMIJAS, DABAS ZINĪBU UN ENERĢĒTIKAS PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

I.Baltiņa. Metodiskie materiāli – Ķīmija.

Teorija. Pirmā semestra noslēguma darbs. Elektroniskie materiāli.

7.DZELZCEĻA NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

J.Griņevska. Ražošanas prakses materiāli - Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācija un kustības drošības tehniķis.

Prezentācijas. Brošūra.

I.Grivane. Mācību materiāli – Materiālu mācība.

Darba burtnīca. Praktiskie darbi. Elektroniskie materiāli.

N.Ivaškovska. Konkursa materiāli - Sliežu ceļu defektoskopija.

Elektroniskie materiāli.

N.Lukjaņenoka. Metodiskais materiāls - Automātisko un telemehānisko iekārtu elektroapgāde.

Teorija. Kontroles jautājumi. Elektroniskie materiāli:

8.DRUKAS UN MĒDIJU NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

M.Sjomina. Mācību materiāli – Izdevējdarbības datorprogrammas.

Praktiskie darbi. Brošūra.

R.Homatova. Mācību materiāli– Iespieddarbu veidi, Maketēšanas noteikumi.

Metodiskie materiāli audzināšanas stundām.

Prezentācijas. Praktiskie darbi. Pārbaudes darbi. Brošūra.

9.AUTOTRANSPORTA REMONTA NOZARES PROFESIONĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀ KOMISIJA

A.Žebers. Metodiskais materiāls – Iekšdedzes motori. VII daļa Izplūdes gāzu pēcapstrāde

Darba uzdevumi. Elektroniskie materiāli.

10.LAIDZES SRUKTURVIENĪBA

I.Krūze. Metodiskie materiāli – Pārtikas preču zinības.

Prezentācija Praktiskie darbi. Patstāvīgie darbi. Pārbaudes darbi. Elektroniskie materiāli.

G.Ķēniņa. Praktiskās mācības – Krāsošana.

Darba uzdevumi. Elektroniskie materiāli.

B.Purlica. Metodiskie materiāli – Darba un saistību tiesības. Retorika un prezentācijas māksla

Prezentācija. Elektroniskie materiāli.

Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi