PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Datorikas nodaļa

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: DATORSISTĒMU TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Datorsistēmas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi

Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā spēj uzstādīt, konfigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā, brīvi pārvaldīt lietojumprogrammas.

Datorsistēmu tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

uzstāda un uztur tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus;

uzstāda un konfigurē datortehniku, veic tās apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus;

instalē un konfigurē programmatūru, nosaka kļūmes tās darbībā un novērš tās;

uzstāda un konfigurē vienkāršu lokālo datortīklu, nosaka un novērš kļūmes un nepilnības tā darbībā;

konsultē lietotājus darbā ar programmatūru, datortehniku, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku;

uzstāda un regulāri atjaunina datoru pretvīrusu aizsardzību, veic drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā un darbam ar internetu;

organizē un nodrošina datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā datortīklā, veido datu rezerves kopijas.

Darba iespējas:

Datorsistēmu tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt datoru un biroja iekārtu komplektēšanu, tehniskās apkopes un remontdarbus, kā arī datortīklu izveidi un uzturēšanu. Darbs iespējams dažādos IT – uzņēmumos datortehnikas darbības nodrošināšanai, valsts iestādēs un komercorganizācijās.

Mācību laikā apgūst šādus profesionālo kompetenču moduļus:

Pamatdaļa

EIKT pamatprocesi un darbu veidi

EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas

Vienkāršu algoritmu izstrāde

Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei

Datortehnikas komplektēšana un montāža

Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana

Biroja tehnikas apkope un remonts

Serveru izvēle un uzstādīšana

EIKT drošības politikas veidošana

Datorsistēmu tehniķa prakse

Mainīgā daļa:

Drošības sistēmu uzstādīšana

Perifērijas iekārtu apkope un remonts

EIKT produktu izstrāde

Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši EIKT nozares datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās, apgūstot koledžas, bakalaura kvalifikācijas līmeni, ka arī mācīties citās izglītības iestādēs.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti: Matemātika, Latviešu valoda un Literatūra, Svešvaloda, Sociālas zinības un vēsture, Dabaszinības, Fizika tiek apgūti optimālā līmenī atbilstoši Profesionālās izglītības standartam.

Izglītojamiem ir jākārto VISC vidusskolas centralizētos eksāmenus obligāti: matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā (angļu valoda), pārējos CE - kārto pēc izvēles.

Izglītības programmas nobeigumā ir jākārto Valsts Profesionālās kvalifikācijas eksāmens datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas piešķiršanai atbilstoši Profesionālas izglītības standartam.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Programmēšana
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi

Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā prot un iesaistās programmatūras projektēšanā, izstrādāšanā un pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām, izmanto datoru sistēmas un datortīklus programmēšanas uzdevumu veikšanai.

Programmēšanas tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

piedalās programmatūras izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām;

konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus vienkāršiem uzdevumiem;

izmantojot populārākās programmēšanas valodas, raksta vienkāršu programmas kodu saskaņā ar projektējuma aprakstu;

piedalās testpiemēru izstrādē un veic testēšanu, piedalās testēšanas pārskata dokumentu sagatavošanā;

piedalās programmatūras dokumentācijas izstrādē;

sagatavo vidi izstrādātās programmatūras ieviešanai un uzstāda to;

konsultē programmatūras lietotājus.

Darba iespējas:

Programmēšanas tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt vienkāršu algoritmu izstrādi, pielietot lietišķās datorprogrammas un dažādas programmēšanas tehnoloģijas, piedalīties sistēmas un tīmekļa programmatūras izstrādē dažāda līmeņa projektos. Darbs iespējams dažādos IT-uzņēmumos programmēšanas tehniķa darbības nodrošināšanai, valsts iestādēs un komercorganizācijās.

Mācību laikā apgūst šādus profesionālo kompetenču moduļus:

Pamatdaļa

EIKT pamatprocesi un darbu veidi

EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas

Algoritmēšanas un programmēšanas pamati

Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei

Datorsistēmas un datortīkli

Sistēmu programmēšana

Datu bāzu programmēšana

Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)

Programmēšanas tehnoloģijas

Matemātikas speciālās nodaļas

EIKT drošības politika

Programmēšanas tehniķa prakse

Mainīgā daļa:

Lietotnes programmēšana

Datorspēļu programmēšana

Specifiskas programmēšanas vides

EIKT produktu izstrāde

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši EIKT nozares programmēšanas tehniķa kvalifikācijas moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās, apgūstot koledžas, bakalaura kvalifikācijas līmeni, ka arī mācīties citās izglītības iestādēs.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti: Matemātika, Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda, Sociālās zinības un vēsture, Dabaszinības, Fizika tiek apgūti optimālā līmenī atbilstoši Profesionālās izglītības standartam.

Izglītojamiem ir jākārto VISC vidusskolas centralizētos eksāmenus obligāti: matemātikā, latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā (angļu valoda), pārējos CE - kārto pēc izvēles.

Izglītības programmas nobeigumā ir jākārto Valsts Profesionālās kvalifikācijas eksāmens programmēšanas tehniķa kvalifikācijas piešķiršanai atbilstoši Profesionālas izglītības standartam.

Latvijas Reitingi