PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Dzelzceļa nodaļa


IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: DZELZCEĻA ELEKTROLĪNIJU MEHĀNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes dzelzceļa elektroapgādes uzturēšanā, nodrošina sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas darbderīgā stāvoklī, periodiski pārbaudot, regulējot un remontējot, veicot elektromontāžas, būvdarbus un mērījumus atbilstoši darba uzdevumam vai projektam.

Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Dzelzceļa elektroenerģijas pārvades līnijas projektēšana, apkalpošana un remonts. Dzelzceļa kontakttīkla līnijas projektēšana, apkalpošana un remonts. Dzelzceļa elektrobarošanas staciju projektēšana, apkalpošana un remonts. Ar modernu sistēmu palīdzību speciālisti savlaicīgi atklāj un novērš tehnisko līdzekļu bojājumus, kas var apdraudēt dzelzceļa transporta drošu un nepārtrauktu darbu, kā arī kontrolē sistēmu drošību, kas nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu saglabāšanu.

Darba iespējas:

Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis vat strādāt dzelzceļa uzņēmumos (piemēram: VAS „Latvijas dzelzceļš”, SIA L-Ekspresis), kā arī citos uzņēmumos (piemēram: SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Latvenergo) par elektromehāniķi. Ar modernu sistēmu palīdzību speciālisti savlaicīgi atklāj un novērš tehnisko līdzekļu bojājumus, kas var apdraudēt dzelzceļa transporta drošu un nepārtrauktu darbu, kā arī kontrolē sistēmu drošību, kas nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu saglabāšanu.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

nozares darbības pamatprocesi,

Dzelzceļa elektrobarošanas sistēmu apkalpošana,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas apkalpošana,

Dzelzceļa elektrobarošanas līniju un ierīču remonts,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas ierīču uzturēšana,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas remonts,

Dzelzceļa elektrotehnisko sistēmu projektēšana un būvniecība,

Pārmiju pārvedu sniega tīrīšanas ierīču un kausēšanas sistēmas apkalpošana,

Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātisko kontrollīdzekļu apkalpošana,

Dzelzceļa elektroapgādes līniju un ierīču uzturēšana,

Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķa prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Dzelzceļa nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Koledžas līmeņa kvalifikācija - Enerģētika un elektrotehnika, bakalaura līmeņa kvalifikācija - Enerģētika un elektrotehnika, Viedās elektroniskās sistēmas, Adaptronika, Elektrotehnoloģiju datorvadība, Dzelzceļa elektrosistēmas.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda [Optimālais] atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām tiek apgūti optimālā līmenī.

DZELZCEĻA TRANSPORTA AUTOMĀTIKAS, TELEMEHĀNIKAS UN SAKARU TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi

Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes dzelzceļa elektroapgādes uzturēšanā, nodrošina sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas darbderīgā stāvoklī, periodiski pārbaudot, regulējot un remontējot, veicot elektromontāžas, būvdarbus un mērījumus atbilstoši darba uzdevumam vai projektam.

Darba iespējas: 

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis var strādāt dzelzceļa uzņēmumos (piemēram: VAS „Latvijas dzelzceļš”, SIA L-Ekspresis) par elektromehāniķi vai signalizācijas centralizācijas un bloķēšanas (SCB) elektromehāniķi. Ar modernu sistēmu palīdzību speciālisti savlaicīgi atklāj un novērš tehnisko līdzekļu bojājumus, kas var apdraudēt dzelzceļa transporta drošu un nepārtrauktu darbu, kā arī kontrolē sistēmu drošību, kas nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu saglabāšanu.
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis var strādāt elektrosakaru, sakaru un telemehānikas struktūrvienībās (piemēram: LMT, TELE2, Lattelekom, Latvenergo, RB Rail AS ).

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Dzelzceļa automātikas sistēmu apkalpošana;

Dzelzceļa sakaru sistēmu apkalpošana;

Dzelzceļa diagnostikas un kontroles sistēmu apkalpošana;

Elektroietaišu apkalpošana un remontēšana;

Dzelzceļa automātikas, sakaru un elektrobarošanas ierīču apkalpošanas organizēšana;

Dzelzceļa automātikas, sakaru un elektrobarošanas sistēmu remontēšana;

Dzelzceļa kontakttīkla apkalpošana un remontēšana;

Dzelzceļa elektroapgādes apakšstacijas apkalpošana un remontēšana;

Dzelzceļa automātikas, telemātikas un sakaru sistēmu projektēšana;

Darba un vides aizsardzības ievērošana;

Profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu īstenošana un ievērošana.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Dzelzceļa nozares darbības pamatprocesi,

Dzelzceļa elektrobarošanas sistēmu apkalpošana,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas apkalpošana,

Dzelzceļa elektrobarošanas līniju un ierīču remonts,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas ierīču uzturēšana,

Dzelzceļa kontakttīkla sistēmas remonts,

Dzelzceļa elektrotehnisko sistēmu projektēšana un būvniecība,

Pārmiju pārvedu sniega tīrīšanas ierīču un kausēšanas sistēmas apkalpošana,

Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātisko kontrollīdzekļu apkalpošana,

Dzelzceļa signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmu apkalpošana,

Automātiskās lokomotīvju signalizācijas sistēmas borta ierīču apkalpošana,

Dzelzceļa sakaru sistēmu apkalpošana,

Dzelzceļa sakaru sistēmu apkalpošana,

Dzelzceļa sakaru sistēmu apkalpošana,

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Dzelzceļa nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Koledžas līmeņa kvalifikācija - Enerģētika un elektrotehnika, bakalaura līmeņa kvalifikācija - Elektronika un mobilie sakari, Transporta elektronika un telemātika, Dzelzceļa elektrosistēmas, Telekomunikācijas, Viedās elektroniskās sistēmas, Enerģētika un elektrotehnika, Adaptronika.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda [Optimālais] atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām tiek apgūti optimālā līmenī.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: LOKOMOTĪVJU SAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Dzelzceļa transports
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes organizēt un veikt vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošināt vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un iespēju robežās novērš sistēmu, agregātu un iekārtu bojājumus, vada vilces līdzekli atbilstoši specializācijai.

Darba iespējas:

Lokomotīvju saimniecības tehniķis var strādāt uzņēmumos gan ekspluatējot, gan veicot tehnisko apkopi un remontu dīzeļlokomotīvei, dīzeļvilcienam, elektrovilcienam, sliežu motortransportam un dzelzceļa nepašgājošai mašīnai un to sastāvam.

Lokomotīvju saimniecības tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Veikt vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu.

Darba un vides aizsardzības ievērošana.

Izstrādāt vilces līdzekļa tehnoloģiskās kartes, tehniskās apkopes un remonta noteikumus atbilstoši vilces līdzekļa ražotāja tehniskajai dokumentācijai.

Lietot vilces līdzekļa kinemātiskās, elektriskās, pneimatiskās un hidrauliskās shēmas atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām un tehniskajiem apzīmējumiem.

Izstrādāt vilces līdzekļa mezglu detaļu skices un rasējumus atbilstoši ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.

Sagatavot vilces līdzekli darbam.

Veikt vilces līdzekļa ekspluatēšanu (vadīšanu).

Atbildīgi kontrolēt vilces līdzekļa kustības drošības ierīču, radiosakaru, bremžu, mezglu un iekārtu darbību atbilstoši vilces līdzekļa veidam un ekspluatācijas noteikumiem.

Sekot dzelzceļa infrastruktūras stāvoklim.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Dzelzceļa nozares darbības pamatprocesi,

Ritošā sastāva tehniskās apkopes un remonta sagatavošana un nodrošināšana,

Ritošā sastāva remonta tehniskās dokumentācijas izmantošana,

Ritošā sastāva bremžu iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva enerģētisko iekārtu un palīgiekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva degvielas sistēmas tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva elektrisko mašīnu un iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva pneimatiskās iekārtas tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva hidraulisko iekārtu tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Vilces līdzekļa kustības drošības ierīču tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Ritošā sastāva ekipāžas un gaitas daļu tehniskās apkopes un remonta veikšana,

Vilces līdzekļa vadīšana,

Rīcība nestandarta situācijā dzelzceļa satiksmē,

Lokomotīvju saimniecības tehniķa prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši "Transporta un loģistikas" nozares Dzelzceļa transporta sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Bakalaura līmeņa kvalifikācija - Dzelzceļa elektrosistēmas, Dzelzceļa transports.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda [Optimālais] atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām tiek apgūti optimālā līmenī.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: SLIEŽU CEĻU SAIMNIECĪBAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Dzelzceļa transports
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi

Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst zināšanas un prasmes sliežu ceļu ekspluatācijā, pēc spēkā esošajām instrukcijām, prot sliežu ceļu uzturēšanas un remontdarbus, novērtē sliežu ceļu bojājumus un novērš tos, prot noteikt darbu apjomus un darbu veikšanai nepieciešamos mehānismus un materiālus, izvērtē savu padoto darbu.

Darba iespējas:

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis strādā dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un remonta uzņēmumos, kā arī projektē sliežu ceļus. Var strādāt šādos uzņēmumos VAS „Latvijas dzelzceļš”, RB Rail AS.

Sliežu ceļu saimniecības tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Uztur darba stāvoklī zemes klātnes un dzelzceļa nodalījuma joslas; sliežu ceļu un pārmiju pārvedu. Veic sliežu ceļa remontu un izbūvi; ģeodēziskos darbus; dzelzceļa inženiertehnisko būvju uzturēšanu un remontu. Ievēro Darba un vides aizsardzības prasības.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Dzelzceļa nozares darbības pamatprocesi,

Sliežu ceļu virsbūves elementu apsekošana,

Sliežu ceļu virsbūves elementu uzturēšana,

Pārmiju pārvedu un to elementu uzturēšana,

Dzelzceļa pārbrauktuves un pārejas uzturēšana,

Sliežu ceļu apakšbūves uzturēšana,

Dzelzceļa nodalījuma joslas uzturēšana,

Dzelzceļa ceļazīmju un signālzīmju uzturēšana,

Sliežu ceļu remonts un izbūve,

Pārmiju pārvedu remonts un izbūve,

Zemes klātnes un inženiertehnisko būvju remonta veikšana,

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas darbu organizēšana,

Sliežu ceļu un pārmiju pārvedu tehniskā stāvokļa uzraudzība,

Zemes klātnes un inženiertehnisko būvju uzturēšana,

Ģeodēzijas darbu veikšana,

Sliežu ceļu saimniecības tehniķa prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Dzelzceļa nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Bakalaura līmeņa kvalifikācija - Dzelzceļa elektrosistēmas, Dzelzceļa transports.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda un literatūra, Angļu valoda [optimālais] atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām tiek apgūti optimālā līmenī.

Latvijas Reitingi