PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Kokapstrādes nodaļa

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis 

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Kokrūpniecības nozare
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Plāno, organizē, uzrauga un kontrolē koka izstrādājumu ražošanas procesu, veic izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai, sagatavo tehnisko dokumentāciju un rasējumus, spēj strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām.

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

1. Pieņemt noliktavā piegādātās izejvielas un izejmateriālus, novērtējot koksnes izejmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām. 2. Noteikt nepieciešamā koksnes izejmateriāla veidu, daudzumu un darba apjomu pasūtījuma izpildei. 3. Sagatavot darba rasējumus un tehnisko dokumentāciju atbilstoši darba uzdevumam. 4. Noteikt tehnoloģiskā procesa noviržu cēloņus, un, balstoties uz tehniski normatīvajā dokumentācijā noteiktajiem parametriem, nodrošināt to novēršanas pasākumus. 5. Nodrošināt ražošanas posteņus ar izejvielām, izejmateriāliem, veicot to uzskaiti noliktavā. 6. Nodrošināt kārtību ražošanas struktūrvienībā. 7. Lietot tehnoloģiskās zināšanas tehnoloģisko procesu kontrolē un vadīšanā, nodrošinot galveno ražošanas tehnoloģisko iekārtu optimālu noslogojumu. 8. Novērtēt darba riskus, izvēlēties un izmantot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 9. Izprast un ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, nodrošināt to ievērošanu ražošanas struktūrvienībā, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai, atpazīt un ievērot drošības signālus un zīmes. 10. Sniegt pirmo palīdzību. 11. Izmantot informācijas tehnoloģijas, datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus, apgūt jaunākās tehnoloģijas, instrumentus un specializētās kokapstrādes programmas. 12. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, domāt racionāli un risināt problēmas. 13. Pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām, izmantojot datorprogrammas mēbeļu konstruēšanai un rasēšanai. 14. Nodrošināt produkcijas kvalitātes vadības sistēmas procedūru un instrukciju ievērošanu. 15. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 16. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 17. Nodrošināt darba tiesisko attiecību prasību ievērošanu. Pēc izglītojamā izvēles, modulārās izglītības programmas C daļā nodrošināt divu moduļu apgūšanu, kas kopā veido 10% no programmas.

Darba iespējas :

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķi var strādāt dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos (piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļu ražotnēs) vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana

Nemehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

Izejvielu un materiālu plūsma kokapstrādes uzņēmuma

Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu organizēšana

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķa prakse

Koksnes mehāniskā apstrāde

Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

Mehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

Zāģmateriālu ražošana

Saplākšņu ražošanas tehnoloģijas

Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope

Darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā

Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā

Tālākizglītības iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši "Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)" nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.

  IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: MĒBEĻU GALDNIEKS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Kokrūpniecības nozare
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Spēj izgatavot dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka un no koka atvasinātiem materiāliem, patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi un operāciju secību, uz vietas objektos veikt mēbeļu iebūvēšanu vai uzstādīšanu.

Mēbeļu galdnieka pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

1. Patstāvīgi izvērtēt un izprast mēbeles izgatavošanas darba uzdevumu, kā arī plānot secīgu tehnoloģiskā procesa izpildi. 2. Piedalīties mēbeles projekta izstrādē, izstrādājot mēbeles funkcionālo skici. 3. Pēc mēbeles dizaina idejas izstrādāt tās detaļu rasējumus un mēbeles specifikāciju. 4. Aprēķināt mēbeles izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas. 5. Izveidot mēbeles izgatavošanas laika grafiku. 6. Secīgi plānot tehnoloģiskā procesa izpildi atbilstoši mēbeles izgatavošanas darba uzdevumam. 7. Racionāli organizēt mēbeles izgatavošanas darba procesu. 8. Izvēlēties un sagatavot atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus, rokas elektroinstrumentus un nemehanizētos rokas instrumentus. 9. Orientēties mēbeļu izgatavošanā izmantojamo koksnes un nekoksnes materiālu veidos. 10. Pamatoti izvēlēties mēbeles izgatavošanai piemērotus materiālus un pasūtīt tos. 11. Izvērtēt materiālu kvalitātes atbilstību tehnoloģiskajam risinājumam, mēbeles konstrukcijas un estētiskajām prasībām. 12. Izvēlēties un izgatavot nepieciešamos palīglīdzekļus, kā arī izvēlēties palīgmateriālus atbilstoši projekta un mēbeles izgatavošanas tehnoloģiskajām prasībām. 13. Izgatavot mēbeļu detaļu sagataves atbilstoši tehnoloģiskā procesa prasībām. 14. Izgatavot mēbeles detaļas atbilstoši rasējumam. 15. Veikt mēbeles detaļu maliņu apdari atbilstoši rasējumam, tehnoloģiskajām un kvalitātes prasībām. 16. Ar galdniecībā izmantojamiem paņēmieniem izgatavot dekoratīvos un funkcionālos elementus mēbelēm. 17. Izveidot dekoratīvus finiera salikumus un finierēt dažādas mēbeļu virsmas. 18. Izgatavot sagataves atbilstoši kokgriezumu specifikai un iestrādāt kokgrieztas detaļas un elementus mēbeles konstrukcijā. 19. Izgatavot sagataves atbilstoši virpojuma specifikai un iestrādāt gatavus kokvirpojumus mēbeles konstrukcijā. 20. Veikt mēbeles detaļu savstarpējās savietojamības pārbaudi kopsalikumā. 21. Sagatavot mēbeles virsmu apdarei atbilstoši plānotajiem mēbeles virsmas apdares darbiem. 22. Veikt mēbeles virsmas apdari, lietojot dažādus apdares materiālus un to uzklāšanas metodes. 23. Kvalitatīvi iestrādāt mēbeles konstrukcijā furnitūru un nekoksnes materiālus. 24. Samontēt mēbeli saskaņā ar darba uzdevumu. 25. Novērtēt mēbeles defektus un iespējas veikt bojāto detaļu atjaunošanu atkarībā no bojājumu pakāpes. 26. Sagatavot mēbeli transportēšanai atbilstoši tās specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam. 27. Izvērtēt montāžas vietas atbilstību mēbeles uzstādīšanai. 28. Veikt mēbeles gala montāžu vai iebūvi un iebūvētās tehnikas uzstādīšanu norādītajā vietā. 29. Veikt mēbeles un tās mehānismu regulēšanu. 30. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā. 31. Atbildīgi lietot ergonomiskus darba paņēmienus un atbilstošu inventāru. 32. Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības, un sniegt pirmo palīdzību. 33. Ievērot uzņēmuma darba tiesiskās attiecības un darba iekšējās kārtības noteikumus. 34. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai. 35. Patstāvīgi plānot laiku, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā. 36. Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:

Mēbeļu galdnieks var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana

Nemehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

Mēbeļu izgatavošanas procesa plānošana

Mēbeļu izgatavošana

Mēbeļu galdnieka prakse

Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana

Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

Koksnes mehāniskā apstrāde

Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

Mehanizēta koksnes līmēšana

Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope

Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā

Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

Dekoratīvā virsmu apdare

Ekskluzīvu materiālu un tehnoloģiju lietojums tapsēšanā

Tālākizglītības iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši "Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)" nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Kokrūpniecības nozare
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Spēj izgatavot būvizstrādājumus (logus, durvis, kāpnes) un interjera dekoratīvās būvdetaļas (profilētus nosedzošus elementus, apšuvumus, karnīzes u.c.) no koka un no koka atvasinātiem materiāliem un veikt to montāžu un remontu

Būvizstrādājumu galdnieka pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

1. Patstāvīgi izvērtēt un izprast būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumu, kā arī plānot secīgu tehnoloģiskā procesa izpildi. 2. Racionāli izvērtēt darba metodes atbilstoši būvizstrādājuma izgatavošanas darba uzdevumam, organizēt būvizstrādājuma izgatavošanas procesu. 3. Izvēlēties un sagatavot darbam atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus. 4. Patstāvīgi veikt mērījumus būvobjektā un pārbaudīt vietas faktisko atbilstību būvprojektam. 5. Izstrādāt būvizstrādājuma tehnisko zīmējumu, rasējumu. 6. Maketēt sarežģītu būvizstrādājumu, izmantojot dažādus materiālus. 7. Patstāvīgi aprēķināt būvizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas, izveidot būvizstrādājuma izgatavošanas laika grafiku. 8. Orientēties būvizstrādājumu izgatavošanā izmantojamos masīvkoksnes materiālos, to sortimentā, no koksnes atvasinātos materiālos un nekoksnes materiālos. 9. Pamatoti izvēlēties būvizstrādājumu izgatavošanai piemērotus materiālus un pasūtīt tos. 10. Izvērtēt materiālu kvalitātes atbilstību tehnoloģiskajam risinājumam, būvizstrādājuma konstruktīvajām un estētiskajām prasībām. 11. Izvēlēties, izgatavot un komplektēt nepieciešamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus, stiprinājumus un furnitūru būvizstrādājuma izgatavošanas procesam. 12. Izgatavot būvdetaļu sagataves, izmantojot kokapstrādes darbmašīnas un elektriskos rokas instrumentus. 13. Izgatavot būvdetaļas atbilstoši darba rasējumam, izmantojot darbmašīnas, elektriskos un nemehanizētos rokas instrumentus. 14. Veikt būvdetaļu savstarpējās saderības pārbaudi kopsalikumā. 15. Iestrādāt būvizstrādājumā citus tur paredzētos mehānismus, detaļas un stikla izstrādājumus, ievērojot tehnoloģiskās prasības. 16. Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, izmantojot atbilstošus materiālus un instrumentus. 17. Veikt būvizstrādājuma virsmas apdari, lietojot dažādas virmas apdares materiālu uzklāšanas metodes. 18. Sagatavot būvizstrādājumu transportēšanai atbilstoši tā specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam. 19. Izvērtēt montāžas vietas atbilstību būvizstrādājuma uzstādīšanai. 20. Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, iestrādi un siltumizolēšanu būvobjektā, izmantojot drošus darba paņēmienus. 21. Vizuāli novērtēt paveikto un izvērtēt nepieciešamos papildinājumus. 22. Novērtēt būvizstrādājuma bojājuma cēloņus, labošanas darbu apjomu, to novēršanas iespējas un novērst bojājumus. 23. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā. 24. Atbildīgi lietot ergonomiskus darba paņēmienus un atbilstošu inventāru. 25. Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības, un sniegt pirmo palīdzību. 26. Ievērot uzņēmuma darba tiesiskās attiecības un darba iekšējās kārtības noteikumus. 27. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai. 28. Patstāvīgi plānot laiku, veicot uzdevumu individuāli vai komandā, efektīvi iesaistīties komandas darbā un sekmīgi sadarboties darba kolektīvā. 29. Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas

Būvizstrādājumu galdnieks var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana

Nemehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana

Būvizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieka prakse

Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana

Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

Koksnes mehāniskā apstrāde

Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

Mehanizēta koksnes līmēšana

Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope

Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā

Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammāmTālākizglītības iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši "Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)" nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences. Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: PROGRAMMVADĪBAS KOKAPSTRĀDES DARBMAŠĪNU/ LĪNIJU OPERATORS (DATORIZĒTU KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS), 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Kokrūpniecības nozare
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

1. Vizuāli novērtēt datorizētu kokapstrādes iekārtu tehnisko stāvokli, iespējamos riskus un gatavību darbam. 2. Noteikt darba uzdevumam piemērotu kokapstrādes izejmateriālu. 3. Noteikt un izvēlēties apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu darba uzdevuma izpildei. 4. Lietot datorizētu kokapstrādes iekārtu specializētās un vadības programmas un ieviest korekcijas apstrādes programmās atbilstoši veiktajiem kontrolmērījumiem. 5. Noteikt un novērtēt kokapstrādes izejmateriālu atbilstību darba uzdevumam, sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam. 6. Vadīt datorizētas kokapstrādes iekārtas darbību, nodrošināt tās pārraudzību un veikt ikdienas tehnisko apkopi. 7. Izvēlēties un uzstādīt darba uzdevumam atbilstošas nepieciešamās palīgierīces un aizsargierīces. 8. Izvēlēties atbilstošus mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai. 9. Lasīt kokizstrādājumu rasējumus un tehnisko dokumentāciju. 10. Pastāvīgi novērtēt datorizētas kokapstrādes iekārtas palīgierīču, aizsargierīču un griezējinstrumentu tehnisko stāvokli un nolietojumu. 11. Izmantot datubāzes, tehnisko dokumentāciju un citus informācijas avotus un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, instrumentiem un specializēto kokapstrādes programmu nodrošinājumiem. 12. Izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai, izvēlēties un lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, atpazīt un atbilstoši reaģēt uz drošības signāliem un zīmēm. 13. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 14. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 15. Sniegt pirmo palīdzību. 16. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 17. Ievērot darba tiesiskās attiecības. Pēc izglītojamā izvēles, modulārās izglītības programmas C daļā nodrošināt divu moduļu apgūšanu, kas kopā veido 10% no programmas.

Darba iespējas:

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatori var strādāt dažāda profila kokapstrādes uzņēmumos, piemēram, kokzāģētavās, finieru un saplākšņu, koksnes plātņu un mēbeļu ražotnēs. Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana

Nemehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana

Datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora prakse

Koksnes mehāniskā apstrāde

Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

Mehanizēta koksnes līmēšana

Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope

Zāģmateriālu ražošana

Saplākšņu ražošanas tehnoloģijasTālākizglītības iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši "Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde)" nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.
Latvijas Reitingi