PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Mašīnbūves nodaļa

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9.klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

Plāno, organizē, uzrauga un kontrolē metāla izstrādājumu ražošanas procesu, veic izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolē gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai, sagatavo tehnisko dokumentāciju un rasējumus.


Mašīnbūves tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

1. Strādāt ar mašīnbūves un metālapstrādes iekārtu tehnisko dokumentāciju. 2. Novērtēt mašīnbūves un metālapstrādes materiāli tehnisko bāzi. 3. Izvērtēt nepieciešamos darba resursus. 4. Izstrādāt pasūtījuma izpildes laika grafiku. 5. Komunicēt ar klientu. 6. Izstrādāt metālapstrādes tehnoloģisko procesu. 7. Veikt nepieciešamo materiālu un komplektējošo izstrādājumu pasūtījumu. 8. Veikt nepieciešamo instrumentu pasūtījumu. 9. Izveidot darba uzdevumu. 10. Pārbaudīt iekārtu gatavību darbam. 11. Nodrošināt nepieciešamo instrumentu, rezerves daļu un palīgmateriālu krājumus. 12. Organizēt tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma tehnisko apkopi. 13. Definēt un nodot darba uzdevumus izpildītājiem. 14. Kontrolēt tehnoloģiskā procesa ievērošanu. 15. Pieņemt operācijas izpildītāja darbu, ievērojot darba uzdevuma prasības. 16. Pārbaudīt izstrādājuma atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai. 17. Novērst konstatētos defektus. 18. Analizēt brāķa rašanās cēloņus. 19. Nodot izstrādājumu pasūtītājam. 20. Sadarboties, ievērojot pozitīvas saskarsmes principus. 21. Iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā. 22. Pielietot darba procesā nekaitīgus un drošus darba paņēmienus. 23. Organizēt darba un vides aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. 24. Ievērot darba tiesisko attiecību nosacījumus.


Darba iespējas:

Mašīnbūves tehniķi var strādāt plaša tehniska rakstura uzņēmumos kā speciālisti cehos un tehnoloģiskajos birojos.


Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Mašīnbūves darba uzdevuma analizēšana

Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa organizēšana

Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa vadīšana

Remonta darbu veikšana mašīnbūvē

Mašīnbūves tehniķa prakse

Lokšņu liekšana un ciršana

Metāla detaļu noslēguma apstrāde

Metāla virsmu un detaļu lodēšana un alvošana

Mehānisko mezglu montāža un demontāža

Atslēdznieka prakse

Metāla detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija

Vienkāršu mezglu montāža un demontāža

Metālapstrādes pamatprocesi

Metāla virsmas apstrāde

Metināšanas pamati

Frēzēšana ar programmvadības darbgaldu

Mašīnbūves materiāli

Metālloksnes apstrāde ar lāzergriešanas iekārtu

Metālu termiskā apstrāde Tālākizglītības iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās, kā arī izglītojamajiem, apgūstot papildus moduļus atbilstoši Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildus kompetences.


Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda tiek apgūti atbilstoši Profesionālās izglītības standartam un Izglītības programmām ar iespēju iestāties augstākā mācību iestādē.

Latvijas Reitingi