PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Tehnikumam ir ilggadēja pieredze starptautisku un vietēja mēroga projektu koordinēšanā un partnerībā. Tehnikums iesaistījies ES Mūžizglītības programmas dažādu apakšprogrammu – Comenius reģionālās partnerības, Leonardo da Vinci mobilitātes un inovāciju pārneses – projektos, ES Mūžizglītības programmas 4. pamatdarbības projektā „Goerudio – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē”, Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta sadarbības projektā, kas finansēts Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, vairākos ES struktūrfondu – Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda – projektos, Nordplus Jauniešu izglītības programmas, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas un citos projektos. Pašlaik tehnikums aktīvi piedalās arī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (Key Action 1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektos unErasmus+ 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projektos.

2016. gadā tehnikums saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu (VET Charter) periodam no 2016. līdz 2020. gadam. Šī harta paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas spēj audzēkņiem un personālam organizēt kvalitatīvu mobilitāti un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros. Harta arī dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” ietvaros.

Latvijas Reitingi