PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Riga State Technical School coordinate Erasmus+
project “Millennials and Post-Millennials: Challenges and
Opportunities for Teachers and Employers”
 Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union
 
Projekts „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium  un post millennium paaudzēm” ar nr. 2018-1-LV01-KA202-046990  tiek realizēts, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium  paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem. Pedagogi, darba devēji un citas iesaistītas personas ir novērojušas millennium un post millennium paaudžu atšķirības no iepriekšējām paaudzēm, kas izpaužas millennium un post millennium vērtībās, interesēs, vēlmēs un uzskatos. Pēc statistikas datiem var redzēt, ka vidējais pedagogu vecums profesionālajās izglītības iestādēs ir no 40 līdz 60 gadiem. Pedagogu vecums atbilst X paaudzei, kuras uzskati ir visnotaļ atšķirīgi no millennium un post millennium paaudžu uzskatiem. X paaudze ir labi darbu izpildītāji, kuri auguši salīdzinoši stabilos apstākļos un nav raduši straujām izmaiņām un straujai informācijas apritei. Dažkārt X paaudzes pedagogi māca audzēkņiem mācību vielu, lai audzēkņi atcerētos un varētu labi nokārtot standartizētu eksāmenu, ar domu varbūt kādreiz mācību viela dzīvē noderēs. Millennium paaudze vēlas  apgūt vielu koncentrēti, interesanti pasniegtā veidā, lai pedagogs pastāstītu un parādītu tēmas praktisko pielietojumu. Parasti millennium paaudze ir zinātkāri un vismaz 5 stundas dienā izmanto telefonu vai kādu citu viedierīci. 
Izglītības sistēmai nav viegli pielāgoties straujām izmaiņām tautsaimniecībā, informācijas aprites ātrumam, jaunajām tehnoloģijām u.c. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Šo paaudžu audzēkņi nevis nevēlas mācīties, bet gan ir apmācāmi ar citādām metodēm.
Pēc projektā iesaistīto  profesionālo izglītības iestāžu pedagogu diskusijām un situācijas novērtējuma izrietēja vajadzība: 1) izstrādāt jaunas izskaidrojoši ilustratīvas, mācību vielu izzinošas un radošas metodes, lai palīdzētu millennium  un post millennium paaudzēm labāk apgūt mācību vielu; 2) apmācīt pedagogus darbam ar šīm paaudzēm, lai veidotu sapratni un uzlabotu dialogu starp pusēm; 3) radīt pētījumu, kas atspoguļotu - kādā veidā millennium un post millennium paaudzes vēlētos apgūt mācību vielas un ekspertu ieteikumus - kā strādāt ar šīm paaudzēm.

Projekta mērķa grupa: gan pedagogi, gan audzēkņi.
Projekta ilgums: 01.10.2018. – 31.07.2020.
Projektam piešķirtais kopējais projekta finansējums:71 741,00 EUR.

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem.

Darba uzdevumi:
-Veikt pedagogu apmacības darbam ar millennium, post millennium paaudzēm;
-Veikt izpēti par millennium paaudzi katrā valstī. Izpētes mērķis: atrast risinājumus, kā uzlabot mācību vidi millennium paaudzei, kā mācīt un labāk motivēt millennium paaudzi mācīties, kādas metodes izmantot darbam ar šo paaudzi un kā panākt labāku sadarbību starp pedagogiem un millennium paaudzi.
-Izstrādāt un pārbaudīt metodes, kuras pedagogi varēs izmantot, lai uzlabotu mācību procesu un veidotu sapratni, sadarbību starp millennium paaudzi un pedagogiem.
-Izveidot mājas lapu, kurā tiks apkopoti visi projekta rezultāti, lai katrs pedagogs varētu izmantot šīs metodes.

Projekta rezultāti:
- Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa;
- Pētījums;
- Jaunu metožu izstrāde;
- Projekta mājas lapas izveidošana;
- Ieteikumu un galveno secinājumu apkopošana.

Projekta sadarbības partneri:
- PIKC "Rigas Valsts tehnikums", Rīga, Latvija;
- Oy Porvoo International College Ab/CareeriaOy , Porvoo, Finland;
- FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTUTAL AND BUSINESS POTENTIAL OF CIVIL SOCIETY, Sofia, Bulgaria;
- Šolski Center Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenia.
Projekta kontaktpersona:
Liena Ādamsone, Projektu nodaļas speciāliste,
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob.: +371 29366551
Vairāk par Erasmus + projektu var uzzināt projekta mājas lapā: http://dialouguewithmills.com/lv/
 

Š.g. 12. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Aktu zālē  norisinājās projekta noslēguma konference, kuru svinīgi atklāja PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga. Konferences dalībniekiem gan no Rīgas Valsts tehnikuma, gan no citām mācību iestādēm tika iepazīstināti ar projekta mērķi, galvenajām projekta aktivitātēm, projektā iesaistītajām PIA iestādēm Somijā, Bulgārijā un Slovēnijā, kā arī izstrādātajām izskaidrojoši ilustratīvajām, mācību vielu izzinošajām un radošajām mācību metodēm. Konferences dalībniekiem tika parādīta arī projekta laikā izstrādātā projekta mājas lapa, kas ir publiski pieejama visai sabiedrībai. PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” psiholoģe  Zaiga Kriķe stāstīja par jauno paaudžu galvenajām raksturiezīmēm un kā strādāt ar jaunajām paaudzēm. Šīs prezentācijas laikā izvērsās vērtīgas diskusijas saistībā ar dažādajām pieredzēm darbā ar jaunajām paaudzēm. Pasākumu bagātināja Baibas Purlicas (Laidzes struktūrvienības vadītāja) un Anastasijas Soloveičikas (PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” skolotāja) neliels iestudējums atspoguļojot darba interviju, kurā Post Milenium paaudzes pārstāvi intervē X paaudzes potenciālais darba devējs. Konference turpinājās interaktīvā veidā, kad visi konferences dalībnieki tika sadalīti divās grupās un aicināti piedalīties darbnīcās ar RVT pedagogiem, kas izstrādāja un izmēģināja jaunās mācīšanās metodes projekta laikā. Konferences laikā tika organizētas divas darbnīcas, kurās tika aprobētas 10 dažādas interaktīvas, mācību vielu izzinošas metodes, lai turpmāk tās varētu pielietot mācību procesā citās mācību iestādēs, kā arī pielāgot dāžadiem mācību priekšmetiem.Ierobežotā laika dēļ darbnīcu laikā nebija iespējams izmēģināt visas projektā izstrādātās 44 metodes. Šīs metodes ir brīvi un publiski pieejamas projekta mājas lapā: http://dialouguewithmills.com/lv sadaļā „Rezultāti”. Visas metodes ir iztulkotas un pieejamas latviešu, bulgāru, somu, slovēņu un angļu valodās. Konferences noslēgumā tika veikts neliels kopsavilkums, svinīgi pasniegtas apliecības par dalību konferencē un nofilmēts video sveiciens projekta partneriem Somijā, Bulgārijā un Slovēnijā. 

tn1

tn2

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika no š.g. 10. līdz 11. februārim Nova Goricā, Slovēnijā. Projekta partneri diskutēja par projekta aktuālajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta partneri no katras projekta dalībvalsts ziņoja par otrās aptaujas rezultātiem. Otrajā aptaujā tika aptaujāti gan skolotāji, gan audzēkņi. Notika arī diskusijas par projekta ietekmi vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, par projekta rezultātu izplatīšanu gan projekta partnerībā gan ārpus tās, kā arī par projekta rezultātu ilgtspēju. L. Adamsone (RVT) informēja par finanšu atskaitēm un projekta budžetu. Sanāksmes beigās notika diskusijas par projekta noslēguma pasākuma (multiplier events) programmu.

Starptautiskā projekta partneru sanāksme notika 2019. gadā no 7. līdz 8. novembrim Sofijā, Bulgārijā. Projekta partneri diskutēja par projekta galvenajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Zornitsa Staneva (Foundation for development of the cultural and business potential of civil society (FDCBPCS)) prezentēja skolotāju un audzēkņu pirmās aptaujas rezultātus, kurā piedalījās 464 audzēkņi un 141 skolotājs no projekta partneru izglītības iestādēm. Pēc diskusijām par otrās skolotāju un audzēkņu aptaujas jautājumiem, tika izstrādātas aptauju anketas. Aptauju rezultāti vēlāk tiks apkopoti un iekļauti pētījuma gala ziņojumā. Sanāksmes laikā katrs projekta partneris izlozēja 11 metodes no citu valstu metodēm, kuras vēlāk tiks testētas PIA izglītības iestādēs, saskaņā ar projekta plānu. Liena Ādamsone (RVT) informēja par projekta budžeta un finanšu atskaišu svarīgiem aspektiem. Matjaz Zgonik (Šolski center Nova Gorica) prezentēja apkopoto projekta rezultātu izplatīšanas kopsavilkumu. Rebeka Grīnfelde (RVT) stāstīja par nākošajām projekta aktivitātēm un laika grafiku. Sanāksmes nobeigumā tika diskutēts par starptautiskās projekta partneru sanāksmes darba kārtību Slovēnijā un projekta noslēguma pasākumiem Somijā, Slovēnijā, Bulgārijā un Latvijā.

2019. gada 19. septembrī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē norisinājās darbnīca “Dialoga veidošana ar audzēkņiem mācību procesā”, kuras mērķis bija sniegt informāciju par PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” (PIKC RVT) īstenojamiem ERASMUS+ KA1 un KA2projektiem. Projekta koordinatore Madara Pētersone, PIKC RVT Ķīmijas un tehnoloģijas nodaļas izglītības metodiķe informēja par projekta “Go Science” īstenošanas aktualitātēm, Baiba Purlica, PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja stāstīja par eTwinning sadarbības platformas izmantošanas iespējām un ieguvumiem un projekta koordinatore Liena Ādamsone, PIKC RVT projektu nodaļas speciāliste ziņoja par projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” galvenajām aktivitātēm un projektā sasniedzamajiem rezultātiem mācību procesa pilnveidei.

Viena no projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” aktivitātēm ir skolotāju apmācības un pieredzes apmaiņa darbam ar millennium, post millennium paaudzēm. Aktivitātes ietvaros 2018. gadā no 13. līdz 15. novembrim notika PIKC RVT organizēta projekta partneru tikšanās Rīgā, kuras laikā tika izstrādātas arī skolotāju un audzēkņu aptaujas anketu formas. Somijas pilsētā Porvo 2019. gadā no 18. līdz 23. martam notika kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās un mācības, kuru laikā projekta dalībnieki ziņoja par veikto aptauju rezultātiem. Projekta partneri no Bulgārijas veica savstarpēji salīdzinošo aptauju rezultātu analīzi.

Saskaņā ar projekta mērķi, tika izstrādātas mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem. Kopumā tika izstrādātas 44 metodes t. sk. slovēņu pedagogi izstrādāja 10 metodes, bulgāru pedagogi - 12 metodes, somu pedagogi - 10 metodes un PIKC RVT pedagogi izstrādāja šādas 12 metodes: Lāsma Balceraite izveidoja mācību metodi “Izzini tehnoloģiju”, Madara Pētersone izveidojusi izskaidrojoši ilustratīvās metodes “Stāsts” un “Vārda beigas”, Sindija Dziedātāja izveidoja mācību metodi “Asociatīvās kārtis”, Zaiga Kriķe izveidoja divas mācību metodes „Pozitīvu emociju veicināšana par mācību priekšmetu” un „Interese par mācību priekšmetu”, Laimrota Surska izveidoja „Iepazīšanās „Bingo”. Baiba Purlica izveidoja divas mācību metodes „Mans vērtību vairogs” un „Es esmu”, Rebeka Grīnfelde izveidoja trīs mācību metodes, tādas kā „Mans SWID”, „Gudrie mērķi” un „Prast lasīt”. Augstāk minētās metodes ir paredzēts aprobēt un veikt pedagogu un audzēkņu aptaujāšanu par metožu lietderīgumu mācību procesa pilnveidei.

Darbnīcas noslēgumā tika praktiski pielietotas un izmēģinātas Laimrotas Surskas izveidotā metode „Iepazīšanās „Bingo” un Lāsmas Balceraites mācību metode “Izzini tehnoloģiju”, nosakot metožu priekšrocības un trūkumus.

Vēl ir plānots izstrādāt pētījumu, pamatojoties uz veikto aptauju rezultātiem, sniedzot ieteikumus mācību procesa pilnveidei. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

Šā gada 30. augustā notika Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) metodiskā diena, kuras ietvaros notika nodarbība „Pedagogu iesaiste ERASMUS+ programmā”, kuras laikā pedagogiem tika stāstīts par projektu „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA202-046990). Šī pasākuma laikā pedagogi tika iepazīstināti ar projekta mērķi, uzdevumiem, aktivitātēm un galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Tā kā projekts tiek realizēts, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium  paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem, tad tika parādītas un izplatītas RVT skolotāju izstrādātās metodes efektīvākam darbam ar Millennium un post millennium paaudzēm un interesantākie aptauju rezultāti. Tā piemēram, audzēkņu ieteikumi labāka dialoga veidošanai un mācību procesa uzlabošanai: pielietot jaunus mācību līdzekļus; vairāk praktiskas nodarbības; inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošana stundās; jaunu mācību metožu izmantošana stundās; dot iespēju audzēkņiem vairāk pieņemt savus lēmumus; vairāk praktisku, noderīgu un jautru uzdevumu; vairāk pozitīvisma pilnus skolotājus.

Savukārt pedagogi aptaujā norādīja, ka mācību procesa uzlabošana būtu vairāk sekmīga, jaaudzēkņi būtu vairāk ieinteresēti mācību tēmā; ja audzēkņi ārpus klases interesētos par konkrēto mācību priekšmetu un iegūtu nelielas priekšzināšanas, lai varētu izvērst diskusijas; ja audzēkņiem būtu vēlme mācīties un būtu iniciatīvas pilni; ja skolotājam nebūtu jācīnās par disciplīnu un telefonu nelietošanu izklaidēm stundu laikā. Pedagogi norādīja, ka ideāla mācību stunda ir, kad audzēkņi iesaistās diskusijās un pielieto IKT mācību procesā; mācību stundā ir teorijas daļa, diskusijas, praktiskā darbošanās, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas u.c.

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem, kas ir saistīts ar Millennium un post millennium paaudžu būtību. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Šo paaudžu audzēkņi nevis nevēlas mācīties, bet gan tikt mācīti ar citādām metodēm. Projekta partneri no Somijas, Bulgārijas, Slovēnijas un Latvijas ir izstrādājuši jaunas metodes, kuras var izmantot mācību stundās mācot millennium, post millennium paaudzes. Vēl ir plānots aprobēt izstrādātās metodes un veikt vēl vienu audzēkņu un pedagogu aptauju saistībā ar izstrādāto metožu efektivitāti. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

2019.gada 9.maijā BT1 Izstāžu zālē, Ķīpsalā, Rīgā notika seminārs Profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem par PIKC RVT īstenojamiem projektiem saistībā ar mācību procesa pilnveidošanu. Seminārā pedagogi varēja piedalīties darbnīcā "Dialoga veidošana ar audzēkņiem mācību procesā". Darbnīcas mērķis bija sniegt informāciju par PIKC RVT īstenojamiem ERASMUS+ KA2 projektiem un dot iespēju pedagogiem izmēģināt interaktīvas mācību metodes. Pedagogi tika informēti par ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209)  projekta īstenošanas gaitu un mērķi:
-Radošas pedagoģiskas pieejas izpēte, kas vērsta uz izpratnes uzlabošanu
- Metodika, kā uzlabot izpratni dabaszinātņu izglītībā vidusskolās
- Pētījumi par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas jāiekļauj tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā
- Radošo pedagoģisko rīku(metodes) izstrāde tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām(zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes ( bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.
Skolotāji sadalījās darbu grupās un izpildīja darba grupas uzdevumus.
1.darba grupas uzdevums: Ilustrāciju, paskaidrojumu un izteicienu izmantošana izpratnes veicināšanai.
2.darba grupas uzdevums: Mākslas un drāmas instalāciju izmantošana, lai uzlabotu zinātnisko jēdzienu izpratni.
Semināra beigās skolotāji pārrunāja darba grupās paveiktos uzdevumus, izteica savus viedokļus par projektā piedāvāto pedagoģisko rīku izmantošanu.
Seminārā projekta koordinatore Rebeka Grīnfelde informēja profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus par projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium  un post millennium paaudzēm” (nr. 2018-1-LV01-KA202-04699)  mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un galvenajām aktivitātēm. Pedagogi tika iepazīstināti ar Millennium  un post millennium paaudžu raksturīgākajām iezīmēm  un to ietekmi uz mācību procesu. Millennium paaudzei raksturīgs, ka vēlas  apgūt mācību vielu koncentrēti, interesanti pasniegtā veidā, lai pedagogs pastāstītu un parādītu tēmas praktisko pielietojumu. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Ņemot vērā Millennium  un post millennium paaudzēm raksturīgākās iezīmes tiks izstrādātas jaunas izskaidrojoši ilustratīvas, mācību vielu izzinošas un radošas metodes, lai palīdzētu millennium  un post millennium paaudzēm labāk apgūt mācību vielu, kā arī tiks apmācīti pedagogi darbam ar šīm paaudzēm, lai veidotu sapratni un uzlabotu dialogu starp pusēm. Projekta noslēgumā tiks izstrādāts pētījums ar secinājumiem un rekomendācijām kā labāk mācīt millennium un post millennium paaudzes, lai uzlabotu dialogu starp skolotājiem un audzēkņiem, uzlabojot mācību procesu un mācību rezultātus. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.
Latvijas Reitingi