PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 Ievietots: 07.07.2017.

 

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” sadarbībā ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru – veica šādas darbības:

-       sarunu procedūras “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2016/26 ERAF RVT, rezultātā 13.03.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “NAMS” tika parakstīts autoruzraudzības līgums, kura izpilde sāksies kopā ar būvdarbiem;

-       27.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “ PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā”, id.Nr.2017/07 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.07.2017., plkst.11.00;

-       08.06.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēti metu konkursa “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”, id.Nr.VIAA 2017/05 ERAF RVT, rezultāti un norisinās sarunu procedūras posms.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināti atklātie konkursi, kuru rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās ekspertīzes pakalpojumu sniegšanai, kā arī notiek vispārīgās vienošanās parakstīšanas process ar būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros ir paredzēta aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu vajadzībām, 26.05.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “ Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2017/44 ERAF RVT, kura ietvaros saņemti piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 5.daļā un 6.daļā un notiek to vērtēšana. Bez tam notiek projektā paredzētā aprīkojuma saskaņošana un iegāde Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

 

esfK2

Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, modernizējot izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās un uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt šādas darbības:

  • metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;
  • dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus;
  • multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu;
  • mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas darbus;
  • nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi prioritāro izglītības programmu – “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Autotransports”, “Ķīmijas tehnoloģija”, “Datorsistēmas” un “Programmēšana” - īstenošanai.
  • Projekts tiks īstenots Rīgā, projekta īstenošanas ilgums - no 2017.gada 01.marta līdz 2020.gada 31.jūlijam (kopā 41 mēnesis), ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 01.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 550 983, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 582 647,45.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. 

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/015

 

Publicēts:  07.04.2017.

Latvijas Reitingi