PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2017. gada 19. maijā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” ietvaros.

Projekta īstenotājs: Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK).

Galvenās darbības:

1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā- uzņēmuma un pie amata meistara.

2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbība ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības arodizglītības programmu apguvē.

Atbalsta mērķa grupa

Izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas.

Sadarbības partneri

Profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums).

Projekta īstenošanas termiņš PIKC “Rīgas Valsts tehnikums:

2017. gada 19. maijs -2023. gada 31. augusts.

Finansējums

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kas ir iesaistīti DVB mācību un prakšu īstenošanā izglītības iestādē.

http://www.lddk.lv/projekts/sam-8-5-1-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-skaitu-pec-to-dalibas-darba-vide-balstitas-macibas-vai-macibu-prakse-uznemuma-istenosanas-noteikumi/

sam8513

sam8516

Latvijas Reitingi