PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Sirsnīgs paldies par kopā nostrādātajiem gadiem! 

Mēs paliksim viens otra atmiņās kā nezūdoša atmiņa, kā zelts.
Šie gadi bija labākie un tādi arī paliks, jo pilni tie ar sapņiem, smiekliem un sauli....
Lai it visā Jūs sagaida veiksme, valda prieks, lai dzīvē nav trauksmes un noguruma, visas problēmas risinās viegli, raugaties dzīvē ar gaišu smaidu un gaišām domām!!!Patiesā cieņā, 

Olga Špoģe

„Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu”.

/J. Alunāns/

Apsveicu visus bijušos un esošos pedagogus un audzēkņus RīgasValsts tehnikuma 100 gadu jubilejas svētkos!

Kopš RVT beigšanas 1947. g. un LVU Mehānikas fakultātes siltumenerģētikas katedras absolvēšanas 1952.g. savu darba dzīvi esmu veltījis Latvijas siltumapgādei, būdams projektu galvenais inženieris, vairāku patentu autors un pasniedzējs RTU.

Novēlu siltumenerģētikas specialitātei atkal uzplaukt un izsaku cerību, ka jaunie speciālisti turpinās manas paaudzes labi iesāktos darbus mūsu nozarē!

Ar cieņu

Ojārs Goiževskis, dz. 1925.g.

Problēmas nostādne:

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā kompetence definēta kā – pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Izskatāmie jautājumi:

Profesionālās izglītības uzdevumi mūsdienu prasību skatījumā.

Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana.

Karjeras izaugsmes iespējas jauniešiem.

Mācekļu izglītība.

OrganozAtori - PIKC „Rīgas VALSTS tehnikums”, latvijas Izglītības fonds

norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Rīgā,

Kr. Valdemāra ielā 1c

konferences DARBA FORMātS: ziņojumi – ilgums līdz 30 minūtēm, 5 minūtes no laika atvēlot diskusijai. Pēc katra ziņojuma jautājumi un debates.

prezENtācija (Power Point, ar īsu anotāciju) Iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 1.oktobrim.

KONFERENCES NORISES KĀRTĪBA

09.30 - 10.00  Reģistrācija

10.00 - 10.15  Konferences atklāšana

10.15 - 12.15  Ziņojumi

12.15 - 12.45  Pusdienas pārtraukums

12.45 - 14.45  Ziņojumi

14.45 - 15.00  Konferences noslēgums

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. septembrim.

Pieteikuma anketa skatīt šeit.

Lai piederības izjūta skolai vairo piederības izjūtu valstij!

Modernā tehnika, jaunākās informācijas tehnoloģijas, kas ir mūsdienīgas profesionālās izglītības neatņemama sastāvdaļa, tikai kopā ar cilvēka aizrautīgo dabu veido kvalitatīvu mācību procesu.

Rīgas Valsts tehnikums nodrošina draudzīgu vidi cilvēka aizrautīgajai dabai, atraisa šo aizrautību, līdzās modernām profesijas apgūšanas iespējām audzēkņiem piedāvājot arī personības izaugsmes un sirds gudrības attīstības iespējas. Šāds daudzpusīgi izglītots speciālists ir ļoti nepieciešams Latvijas izaugsmei.

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe (2010. gads)

Brīvība, atvērtība un individuāla atbildība – trīs vērtības, ko dzīvē mums jāspēj novērtēt. Brīvība ir tiesības rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu un izpratni par labo. Tā ir spēja uzdrīkstēties, domāt un pieņemt lēmumus patstāvīgi.

Atvērtība ir spēja pieņemt un izmantot situācijas, ko dzīve piedāvā. Nevis instinktīvi atraidīt un noliegt visu jauno un nepareizo, bet ieinteresēti uzlūkot to. Mācīties no visa, kas atgadās. Individuālā atbildība savukārt ir spēja atbildēt par saviem lēmumiem un to sekām savu līdzcilvēku, vērtību un valsts priekšā.

Sūtu siltus sveicienus un novēlu šīs trīs vērtības pareizi likt lietā!

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis (2012. gads)

Cienījamie absolventi!

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” ir ilgtermiņā spējis sagatavot kvalitatīvus un konkurētspējīgus profesionāļus, kas ir ieguldījums Latvijas tautas labklājībā un izaugsmē. Augsti vērtēju katru jaunieti, kurš izvēlas mācības profesionālās izglītības iestādē, tādejādi ceļot šīs izglītības prestižu un pievilcību.

Lai iegūtās zināšanas un profesija palīdz panākt izvirzītos mērķus, un novēlu Jums neatlaidību tos sasniegt!

Atcerieties! Jūsu zināšanas un prasmes Latvijai ir ļoti nepieciešamas!

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis (2013.gads).

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba," tā 1911. gadā Rainis rakstīja lugā "Indulis un Ārija". Šī atziņa caurvijusi veselu gadsimtu ar priecīgiem brīžiem un postu, iznīcību un atjaunotni, Latvijas valsts dibināšanu un valstiskās neatkarības atjaunošanu, kodolīgi paužot mūsu valstsgribu, ticību saviem spēkiem un vēlmi būt brīviem. Arī šodien mums pa spēkam ir viss, kam ticēsim. Tāpēc tā nav nejaušība, ka Raiņa citāts izraudzīts par ceļa vārdiem lielākajam notikumam mūslaiku Latvijas vēsturē.

2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas valsts simtgadi. Sagaidīsim to godam un cienīgi, lepni un priecīgi ar plašu pasākumu un norišu klāstu no 2017. līdz 2021. gadam, piedaloties ikvienam, kurš Latviju sauc par mājām un jūtas tai piederīgs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās, izglītības, dzimtās valodas vai šī brīža dzīvesvietas.

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Katram simtgades svinību gadam dots savs atslēgas vārds, nozīmīgs neatkarīgas valsts dibināšanai un pastāvēšanai.

2017. gads – Griba. 1917. gadā Latvijas valstsgriba, kas veidojusies cauri gadsimtiem, iegūst konkrētas aprises.

2018. gads – Dzimšana. 1918 .gads ir lielo pārmaiņu gads, kad uz bijušo impēriju drupām Centrāleiropā un Austrumeiropā rodas jaunas valstis.

2019. gads – Varonība. Latvijas Republika tiek dibināta Baltijas landesvēra un lielinieku karaspēka ielenkumā un 1919. gadā izcīna savas Brīvības cīņas.

2020. gads – Brīvība. Latvija ir atbrīvota, apgūst parlamentārisma pieredzi, 1920. gadā ievēl Satversmes sapulci un pirmo Valsts prezidentu.

2021. gads – Augšana. 1921. gadā Latvijas Republika pastāv gan de iure, gan de facto un tiek uzņemta tālaika lielākajā politiskajā organizācijā – Tautu savienībā.

 

 

Konkursa moto - Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to (Viktors Igo).

Konkursu organizē – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvalde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Konkursa mērķis – izmantojot jebkuru literatūras žanru, rosināt, atbilstoši konkursa tēmai, radoši paust savas domas un izjūtas.

Konkursa dalībnieki – konkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un nepublicētu darbu latviešu valodā.

Konkursa darbs - autora brīvi izvēlētā žanra daiļdarbs, kura apjoms nepārsniedz A4 formāta lapu. Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

Darba iesniegšana – personīgi līdz 1. jūnijam plkst. 16.00 tehnikuma kancelejā, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Darbam jāpievieno slēgta aploksne vai otrs e-pasta sūtījums, kurā norādīts autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese), un konkursa darba nosaukums. Konkursa darbus autoriem neatdod.

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam un domas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs – Daiga Ziediņa (vadītāja), Guntars Bernāts Ilgvars Forands, Rebeka Grīnfelde.

Apbalvošana: 1.-3.vietai naudas balvas, kā arī vēl 5 veicināšanas balvas.

Uzvarētāju paziņošana – konkursa uzvarētājus publiski paziņos, sveiks un apbalvos 2019. gada 2. septembrī.

Labākie darbi var tikt publicēti grāmatā „Rīgas Valsts tehnikums 100”. Tehnikums patur tiesības konkursa darbus izdot speciāli konkursam veltītajā grāmatā.

 

Latvijas Reitingi